Privacyverklaring

Privacyverklaring

Macro & Versteeg advocaten verwerkt persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG). Graag geeft zij hierover de volgende informatie.

Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de maatschap Macro & Versteeg advocaten, gevestigd in Amsterdam aan de Willemsparkweg 135 en ingeschreven in het handelsregister met nummer 57823987.

Doel van en rechtsgrond voor de verwerking

Macro & Versteeg advocaten verwerkt persoonsgegevens voor het aangaan met en het uitvoeren van overeenkomsten voor juridische dienstverlening aan haar cliënten. Daarnaast worden persoonsgegevens verwerkt in het kader van de bedrijfsvoering van Macro & Versteeg advocaten, waaronder administratie, beveiliging, beheer van ICT-systemen, de naleving van wettelijke verplichtingen, en archivering.

 Aard en herkomst van de persoonsgegevens

Macro & Versteeg advocaten verwerkt onder andere titel, naam, adres, postcode, woonplaats, telefoon, e-mailadres, bedrijfsnaam, functietitel, bankrekeningnummer, geboortedatum, en overige informatie die noodzakelijk is met het oog op haar dienstverlening of bedrijfsvoering.
Macro & Versteeg advocaten verkrijgt persoonsgegevens omdat deze zelf door cliënten aan haar bekend zijn gemaakt, of omdat zij deze in het kader van haar dienstverlening  of bedrijfsvoering van derden verkrijgt, zoals bijvoorbeeld van wederpartijen, of uit openbare bronnen zoals het handelsregister of het kadaster.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Macro & Versteeg advocaten deelt persoonsgegevens niet met derden tenzij dit nodig is voor haar dienstverlening of haar bedrijfsvoering of ter voldoening aan een wettelijke verplichting.

Voor de behandeling van een zaak kan het nodig zijn persoonsgegevens te delen in het kader van een gerechtelijke procedure (zoals met een deurwaarder, een gerechtelijke instantie of (de advocaat van) de wederpartij), het sluiten van een overeenkomst (zoals (de advocaat van) de andere contractspartijen), het declareren van de dienstverlening (zoals aan een rechtsbijstandsverzekeraar), naar aanleiding van een gerechtelijke uitspraak (zoals een deurwaarder) en het oplossen van een klacht of geschil (zoals een klachtencommissie of ombudsman). Bij het voldoen aan een wettelijke verplichting kan worden gedacht aan het melden van ongebruikelijke transacties aan toezichthoudende autoriteiten. Macro & Versteeg advocaten deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

Gegevens kunnen voorts worden gedeeld met door Macro & Versteeg advocaten ingeschakelde opdrachtnemers zoals ICT-dienstverleners. Indien dergelijke opdrachtnemers verwerker zijn in de zin van artikel 4, sub 8 AVG sluit Macro & Versteeg advocaten in alle gevallen een schriftelijke verwerkersovereenkomst.

De advocaten van Macro & Versteeg advocaten zijn op grond van wettelijke en beroepsregels gehouden tot geheimhouding en zij hebben uit dien hoofde een verschoningsrecht. Gegevens die worden verkregen in het kader van de behandeling van een zaak worden niet met derden gedeeld tenzij dit is toegestaan op grond van de toepasselijke beroepsregels.

Doorgifte buiten de EER

Macro & Versteeg advocaten geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Macro & Versteeg advocaten er voor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de AVG.

Bewaartermijn

Macro & Versteeg advocaten bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is met het oog op de hiervoor genoemde verwerkingsdoelen en met inachtneming van de voor haar geldende (wettelijke) voorschriften.

Cookies, Google Analytics en webbeacons

Macro & Versteeg advocaten gebruikt geen cookies voor haar kantoorwebsite www.macroversteeg.com en houdt geen gebruikersstatistieken van deze website bij, zoals Google Analytics. Macro & Versteeg advocaten maakt geen gebruik van webbeacons.

Uw rechten

U heeft het recht om Macro & Versteeg advocaten te verzoeken om inzage in uw gegevens. Indien de gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, heeft u het recht om wijziging of aanvulling ervan te verzoeken. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van deze gegevens en om Macro & Versteeg advocaten te verzoeken om de gegevens te wissen. De bij Macro & Versteeg advocaten werkzame advocaten hebben geheimhoudingsverplichting zodat onder omstandigheden geen (volledige) inzage gegeven kan worden in gegevens die worden verwerkt in het kader van onze dienstverlening.

Voor zover de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, hebt u te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken. Intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Indien u gebruik wilt maken van uw hiervoor genoemde rechten kunt u contact opnemen per brief of e-mail via de hieronder genoemde contactgegevens. Macro & Versteeg advocaten neemt een besluit op uw verzoek binnen vier weken.

U hebt daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit is de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Wijzigingen

Macro & Versteeg advocaten houdt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring overeenkomstig geldende wet- en regelgeving. Controleer daarom deze webpagina van tijd tot tijd om te zien of er veranderingen zijn opgetreden.

10. Contact

Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens, en om gebruik te maken van uw hierboven genoemde rechten, kunt u contact opnemen met:

Macro & Versteeg advocaten
t.a.v. mw. mr. drs. A.J. Macro
Willemsparkweg 135 B
1071 GW Amsterdam

Tel: +31 20 760 11 65

alison.macro@macroversteeg.com