Over Macro & Versteeg advocaten

Macro & Versteeg advocaten is een kantoor dat zich richt op gereguleerde markten, in het bijzonder die van gezondheidszorg en (financieel) toezicht.

Beide markten worden gekenmerkt door publiekrechtelijke regulering van toegang tot de markt en gedrag op de markt. Beide markten kennen toezichthouders die beschikken over een bestuursrechtelijk handhavingsinstrumentarium.

Voor de zorgmarkt gaat het bij voorbeeld om de vergunning een geneesmiddel in de handel te mogen brengen, de toelating als zorgaanbieder werkzaam te mogen zijn en de tariefstelling voor diensten en producten. Op het gedrag op de markt wordt onder meer toegezien door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Nederlandse Zorgautoriteit en de Autoriteit Consument en Markt.
De door de regelgevers gestelde grenzen aan de markt blijven niet altijd onbetwist. Voorschriften van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en beleidsregels van de Nederlandse Zorgautoriteit kunnen een belemmering zijn voor het handelen van marktpartijen. Geschillen over die regels en over beslissingen van deze bestuursorganen behoren tot een belangrijk aandachtsgebied van de praktijk.

Binnen die publiekrechtelijk getrokken grenzen, wordt het handelen van partijen op de markt beheerst door regels van privaatrecht. Dan gaat het bij voorbeeld om samenwerking tussen medisch specialisten en ziekenhuizen/particuliere klinieken, de manier waarop marktpartijen aandacht vragen voor hun diensten of producten maar ook de totstandkoming en uitvoering van (zorg)verzekeringen. Gedacht moet ook worden aan de selectie van zorgaanbieders door zorgverzekeraars en de nakoming en afwikkeling van overeenkomsten die marktpartijen sluiten in de uitoefening van hun beroep of als ondernemingen.

Macro & Versteeg advocaten staat cliënten bij in aangelegenheden die betrekking hebben op steeds verschillende aspecten van deze markten.

Een praktijkgebied dat de gereguleerde markten overschrijdt, betreft overheidsaansprakelijkheid voor feitelijk handelen en besluiten die niet in een bestuursrechtelijke procedure aan de orde kunnen worden gesteld. Ook op dat praktijkgebied beschikt Macro & Versteeg advocaten over ervaring en deskundigheid.