Algemene Voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan Macro & Versteeg advocaten.

 2. Macro & Versteeg advocaten is een maatschap van besloten vennootschappen naar Nederlands recht die de uitoefening van de advocatuur als doel heeft. De maatschap is gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 57823987.

 3. Alle opdrachten worden beschouwd uitsluitend aan Macro & Versteeg advocaten te zijn verstrekt en niet aan enige aan Macro & Versteeg advocaten verbonden persoon. Dat geldt ook indien het de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde aan Macro & Versteeg advocaten verbonden persoon wordt uitgevoerd. De werking van artikel 7:404, en van artikel 7:407, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

 4. Het honorarium voor de uitvoering van de opdracht wordt, behoudens indien een uitdrukkelijke schriftelijke andersluidende afspraak is gemaakt, berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het toepasselijke overeengekomen of door Macro & Versteeg advocaten vastgestelde uurtarief. Voor kantoorkosten zal een vergoeding van 6% van het honorarium in rekening worden gebracht. Indien voor de uitvoering van de opdracht derden worden ingeschakeld, zullen de kosten van die derden zonder opslag in rekening worden gebracht. Macro & Versteeg advocaten factureert maandelijks. Declaraties dienen binnen veertien (14) dagen na dagtekening te zijn voldaan.

 5. Indien de uitvoering van een opdracht leidt tot aansprakelijkheid van Macro & Versteeg advocaten, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen aanspraak bestaat op een uitkering dan wel indien de aansprakelijkheidsverzekeraar om welke reden dan ook geen uitkering doet, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor uitvoering van de opdracht aan honorarium in rekening is gebracht.

 6. Iedere vordering tot vergoeding van schade gebaseerd op aansprakelijkheid van Macro & Versteeg advocaten verjaart door verloop van een (1) jaar na de dag volgend op die waarop de gelaedeerde bekend is met de schade en met Macro & Versteeg advocaten als de daarvoor aansprakelijke persoon.

 7. Indien Macro & Versteeg advocaten een niet aan haar verbonden persoon bij de uitvoering van de opdracht inschakelt, is Macro & Versteeg advocaten niet aansprakelijk voor enige fout van die persoon. Door Macro & Versteeg advocaten een opdracht te geven, is zij bevoegd om als een door haar in te schakelen derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die beperking mede namens opdrachtgever te aanvaarden. Macro & Versteeg advocaten zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk vooraf overleg voeren met opdrachtgever. Geen overleg is vereist indien de inschakeling van een derde geschiedt ter uitvoering van een wettelijk voorschrift.

 8. Ter uitvoering van voor haar geldende (wettelijke) voorschriften is Macro & Versteeg advocaten verplicht de identiteit van een opdrachtgever vast te stellen en onder omstandigheden melding te doen aan autoriteiten. Met de verlening van een opdracht bevestigt opdrachtgever met deze verplichting van Macro & Versteeg advocaten bekend te zijn, medewerking te verlenen aan vaststelling van zijn identiteit en, voor zover nodig, zich niet te verzetten tegen het doen van meldingen.

 9. Van deze algemene voorwaarden bestaat een Nederlandse en een Engelse versie. In het geval van enig verschil tussen beide versies, prevaleert de Nederlandse tekst.

 10. Op de verhouding tussen opdrachtgever en Macro & Versteeg advocaten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alleen de rechter te Amsterdam is bevoegd een geschil tussen opdrachtgever en Macro & Versteeg advocaten te beslissen.

 11. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Amsterdam.